Correspondentieadres

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretariaat)
Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Telefoonnummer: 0182-516754
Email: secretaris@timotheos.nl

Taken bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De operationele taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de voorlichters en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders, met een minimum van drie. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken ‘rooster van aftreden’. Een aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dagelijks Bestuur

ds. H. Lassche, voorzitter

ds. R.J. Oomen, secretaris

dhr. J. Visscher, penningmeester

Algemeen bestuur

dhr. H. van Arnhem, algemeen adjunct

dhr. J. Boer

ds. D. Heemskerk

dhr. C. Verwoerd

Uitvoerend secretariaat

dhr. N. Verdouw