Financiële verantwoording

Om de achterban inzicht te geven in de inkomsten, heeft het bestuur besloten om per kwartaal (t/m 2014) of per maand (vanaf 2015) een giftenverantwoording te publiceren op de website. Van de giften inclusief donaties wordt € 5,00 aangemerkt als donatie. De giftenverantwoording heeft uitsluitend betrekking op giften die zijn overgemaakt op de hoofdrekening NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. Stichting Timotheos.

Begroting

Begroting 2020
Begroting 2019

Jaarverslagen

In het jaarverslag worden de uitgeoefende activiteiten van de Stichting beschreven en wordt er een financiële verantwoording gedaan over de betreffende periode.

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Beleidsplan

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Timotheos het actuele beleid vast. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar statutaire doel te bereiken. De beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting en zal aangepast worden indien nodig.

Beleidsplan 2020-2023
Beleidsplan 2016-2019

Beloningsbeleid

Stichting Timotheos streeft ernaar om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Om deze reden is het bestuur van Stichting Timotheos volledig onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.